آزمون 8

مخصوص مجموعه 8

Quiz

رایگان

(مختص دانشجویانی که کل مجموعه 8 را خریداری نموده اند)

شامل 30 سوال مربوط به مباحث آموزش داده شده در مجموعه هشتم MCSA/MCSE (دوره های سی و ششم تا چهلم) می باشد. این آزمون به دانشجویان کمک می کند تا معلومات خود را محک بزنند.