آزمون 7

مخصوص مجموعه 7

Quiz

رایگان

(مختص دانشجویانی که کل مجموعه 7 را خریداری نموده اند)

شامل 30 سوال مربوط به مباحث آموزش داده شده در مجموعه هفتم MCSA/MCSE (دوره های سی و یکم تا سی و پنجم) می باشد. این آزمون به دانشجویان کمک می کند تا معلومات خود را محک بزنند.