آزمون 6

مخصوص مجموعه 6

Quiz

رایگان

(مختص دانشجویانی که کل مجموعه 6 را خریداری نموده اند)

شامل 25 سوال مربوط به مباحث آموزش داده شده در مجموعه ششم MCSA/MCSE (دوره های بیست و ششم تا سی ام) می باشد. این آزمون به دانشجویان کمک می کند تا معلومات خود را محک بزنند.