آزمون 5

مخصوص مجموعه 5

Quiz

رایگان

(مختص دانشجویانی که کل مجموعه 5 را خریداری نموده اند)

شامل 30 سوال مربوط به مباحث آموزش داده شده در مجموعه پنجم MCSA/MCSE (دوره های بیست و یکم تا بیست و پنجم) می باشد. این آزمون به دانشجویان کمک می کند تا معلومات خود را محک بزنند.