آزمون 4

مخصوص مجموعه 4

Quiz

رایگان

(مختص دانشجویانی که کل مجموعه 4 را خریداری نموده اند)

شامل 30 سوال مربوط به مباحث آموزش داده شده در مجموعه چهارم MCSA/MCSE (دوره های شانزدهم تا بیستم) می باشد. این آزمون به دانشجویان کمک می کند تا معلومات خود را محک بزنند.