آزمون 3

مخصوص مجموعه 3

Quiz

رایگان

(مختص دانشجویانی که کل مجموعه 3 را خریداری نموده اند)

شامل 30 سوال مربوط به مباحث آموزش داده شده در مجموعه سوم MCSA/MCSE (دوره های یازدهم تا پانزدهم) می باشد. این آزمون به دانشجویان کمک می کند تا معلومات خود را محک بزنند.