آزمون 2

مخصوص مجموعه 2

Quiz

رایگان

(مختص دانشجویانی که کل مجموعه 2 را خریداری نموده اند)

شامل 24 سوال مربوط به مباحث آموزش داده شده در مجموعه دوم MCSA/MCSE (دوره های ششم تا دهم) می باشد. این آزمون به دانشجویان کمک می کند تا معلومات خود را محک بزنند.