آزمون 1

مخصوص مجموعه 1

Quiz

رایگان

(مختص دانشجویانی که کل مجموعه 1 را خریداری نموده اند)

شامل 30 سوال مربوط به مباحث آموزش داده شده در مجموعه اول MCSA/MCSE (دوره های اول تا پنجم) می باشد. این آزمون به دانشجویان کمک می کند تا معلومات خود را محک بزنند.