دوره بیست و نهم

Subnetting & Supernetting

این محصول بیست و نهمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره مباحث Subnetting و Supernetting و کاربرد آن ها در مدیریت دسته بندی آدرس های IPv4 آموزش داده شده اند. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.