دوره بیست و ششم

DNS (قسمت اول)

این محصول بیست و ششمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره مفاهیم پایه DNS شامل انواع Zone ها، رکوردها، DNS Client Cache، دستور nslookup و ... آموزش داده شده اند. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.